Video

Yu Kosuge (piano) on “GO” by Dai Fujikura


Philippe Tondre (oboe) on “GO” by Dai Fujikura


Dai Fujikura (composer) on “neo” for shamisen (2014)


Dai Fujikura (composer) on “SekSek” and “Ayatori” for solo piano (2011)


Yu Kosuge (piano) on Dai Fujikura (composer)